ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

(Strategy) ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาระบบงานให้บริการภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในองค์กร และบูรณาการสารสนเทศในพื้นที่
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ/แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏท้ายนี้

แผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 2

 แผนระดับที่ 3 (Function-ตามภารกิจต้นสังกัด)

แผนระดับที่ 3 (Area-เชิงพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จ.พิจิตร ระยะ5 ปี พ.ศ. 2566-2567 (ฉบับสมบูรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จ.พิจิตร ปี 2565 (ฉบับสมบูรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จ.พิจิตร ปี 2564 (ฉบับสมบูรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 ของ อก..pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 18MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย