ITA-ปี 2564

1.

(01-06) ข้อมูลพื้นฐาน

2.

(07) การประชาสัมพันธ์

3.

(08-09) การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

4.

(10-12) การดำเนินงาน

5.

(13) การปฏิบัติงาน

6.

(14-17) การให้บริการ

7.

(18-20) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8.

(21-24) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

9.

(25-27) การจัดการเรื่องร้องเรียน

10.

(28-29) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11.

(30-31) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

12.

(32-33) การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหาร

13.

(34-35) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม

14.

(36-37) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม