การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

โดย การดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด 1 การเปิดเผยข้อมูล
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 4 ประเด็น ดังนี้
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
1.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
1.3 การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานมีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้

ข้อ  ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง

- แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดแบ่งงานภายในของหน่วยงาน

- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งงานภายใน เช่น กลุ่ม ฝ่าย

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เกี่ยวกับสำนักงาน"

>เมนูย่อย "โครงสร้างองค์กร" (คลิก)

O2 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

 - แสดงรายนามของผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน

- แสดงข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระดับตำแหน่งรูปถ่าย

- แสดงข้อมูลช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เกี่ยวกับสำนักงาน"

>เมนูย่อย "โครงสร้างบุคลากร" (คลิก) 

O3 อำนาจหน้าที่

- แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
- แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของกลุ่ม/ฝ่าย ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนด

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เกี่ยวกับสำนักงาน"

>เมนูย่อย "พันธกิจ/อำนาจหน้าที่" (คลิก)

O4 แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เกี่ยวกับสำนักงาน"

>เมนูย่อย "ยุทธศาสตร์" (คลิก)

O5 ข้อมูลการติดต่อ

- แสดงข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน  หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "ติดต่อเรา" (คลิก)

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แสดงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยโรงงานกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ"

>เมนูย่อย "กฏหมายที่เกี่ยวข้อง" (คลิก)

การประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "ข่าวประชาสัมพันธ์" (คลิก)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ตัวอย่างเช่น Web broad,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "ถาม-ตอบ" (คลิก) 

O9 Social Network

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลื่อนไปยัง "ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ณ มุมขวา"

>โซเชียลมิเดีย คลิกที่สัญลักษณ์(คลิก)


1.2 การบริหารงาน มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้

ข้อ 

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

การดำเนินงาน
O10

แผนดำเนินงาน

ประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย  "แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก)

O11

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน

- แสดงรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10

- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ภาพรวมงบประมาณประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รวมทั้งผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาพการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- เป็นข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย  "รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก)

O12

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี

(ปีที่ผ่านมา)

- แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ภาพรวมงบประมาณ ประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รวมทั้งผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาพการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- เป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย  "รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก)

การปฏิบัติงาน
O13

คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงานอย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

- เป็นคู่มือที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ และครอบคลุมภารกิจทุกด้าน

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย  "คู่มือ" > "คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน" (คลิก)

การให้บริการ
O14

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับการให้บริการสำหรับกระบวนงานหรือภารกิจใด หน่วยงานที่รับผิดชอบวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

- เป็นคู่มือที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ และครอบคลุมภารกิจทุกด้านอย่างน้อยด้านละ 1 กระบวนงาน

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย  "คู่มือ" > "คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ" (คลิก)

O15

ข้อมูลเชิงสถิติ

การให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน

- มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "รายงานอื่นๆ"

> "ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ" (คลิก)

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการ

- แสดงสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "รายงานอื่นๆ"

> "รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ"(คลิก)


 

O17

E-Service

- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "E-Service" (คลิก)


1.3 การบริหารงบประมาณ มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้

ข้อ ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก)

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ O18

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยภาพรวมงบประมาณประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- เป็นข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย  "รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก)

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(ปีที่ผ่านมา)

- แสดงรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ภาพรวมงบประมาณประจำปี ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย  "รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครอบคลุมงบประมาณทุกประเภทรายการใช้จ่าย

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "จัดซื้อจัดจ้าง"

>เมนูย่อย "ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง"

> "แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565" (คลิก) 

O22

ประกาศต่าง ๆ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "จัดซื้อจัดจ้าง"

>เมนูย่อย "ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง" (คลิก) 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าหน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "จัดซื้อจัดจ้าง"

>เมนูย่อย "รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง" (คลิก)

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

(ปีที่ผ่านมา)

- แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

-  มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "จัดซื้อจัดจ้าง"

>เมนูย่อย "รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง" (คลิก)


1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้

ข้อ  ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

การการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การส่งเสริมความโปร่งใส"

> "การจัดการเรื่องร้องเรียน" (คลิก)

O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การส่งเสริมความโปร่งใส"

> "ช่องทางการร้องเรียน" (คลิก)

O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงาน และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- มีข้อมูลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน    

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "รายงานอื่นๆ"

> "ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ" (คลิก)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "ติดต่อเรา"(คลิก)

O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การส่งเสริมความโปร่งใส"

> "การมีส่วนร่วม" (คลิก)ตัวชี้วัด 2 การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และแผนป้องกันการทุจริต
2.2 การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

 

2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้

ข้อ 

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O30

นโยบายไม่รับของขวัญ

(No Gift Policy)

- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร" (คลิก)

O31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร" (คลิก)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต" (คลิก)

O33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O32

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต" (คลิก)

แผนป้องกันการทุจริต
O34

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การป้องกันทุจริต" (คลิก)

O35

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

(รอบ 6 เดือน)

- แสดงรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O34

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ภาพการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- เป็นข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การป้องกันการทุจริต" (คลิก)

O36

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การป้องกันการทุจริต" (คลิก)


2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้

ข้อ  ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O37 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" (คลิก) 

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
O38

แผนปฏิบัติการ

ด้านส่งเสริมคุณธรรม

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" (คลิก) 

O39

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมประจำปี

- แสดงรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ตามข้อ O38

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ภาพการดำเนินกิจกรรม

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" (คลิก) 

O40

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

- แสดงผลการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ในประเด็นเกี่ยวกับ

1)  การนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ

2)  การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

3)  การดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติ

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ 

>เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู  "นโยบาย แผน และรายงานผล"

>เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม"

> "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" (คลิก) 


***ดำเนินการขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงานขับเคลื่อนปรับปรุงพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร