วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวสาคร พุ่มทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน พร้อมด้วยนางรจนา ทิวาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผนฯ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00น.
นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
มอบหมายให้นางสาวสาคร พุ่มทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
พร้อมด้วยนางรจนา ทิวาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai
ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผนฯ ชั้น 2
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร