วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายเดชา พรมวันนา หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายกวี วีระชนะมณฑล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย จาก ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และ?เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร