??วันที่ 19 กันยายน 2566 นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวพิมสราญ ชูรี นักวิชาการอุตสาหกรรม ??เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ประจำปี 2565-2566 (Status Report 2022-2023) ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร โดยมี นายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยนางสาวชาครียา เศรษฐเสรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและประเมินถนนปลอดภัย 5 ด้าน ในการนำข้อมูลไปกำหนดเป็นมาตรการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หน.สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเน้นการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย ด้วยการมุ่งเป้าหมายการสวมหมวกนิรภัย 100% ลดการดื่มแล้วขับ ลดการขับขี่รถเร็วทุกพื้นที่ รวมทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแก้ไขปรับปรุงถนนลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

??วันที่ 19 กันยายน 2566
นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
มอบหมายให้ นางสาวพิมสราญ ชูรี นักวิชาการอุตสาหกรรม
??เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ประจำปี 2565-2566 (Status Report 2022-2023) ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร โดยมี นายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยนางสาวชาครียา เศรษฐเสรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและประเมินถนนปลอดภัย 5 ด้าน ในการนำข้อมูลไปกำหนดเป็นมาตรการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
หน.สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเน้นการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย ด้วยการมุ่งเป้าหมายการสวมหมวกนิรภัย 100% ลดการดื่มแล้วขับ ลดการขับขี่รถเร็วทุกพื้นที่ รวมทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแก้ไขปรับปรุงถนนลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ