??วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30น. ??นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ??มอบหมายให้นายธนพล ภูมินทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ?? และนางสาวพัชรี เขียวขำ พนักงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ?? ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ อย่างมีประสิทธภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ??ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall Phichit ??โดยมีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม เป็นประธานในพิธี ?????และได้รับเกียรติจากนายขจรชัย วัฒนาประยูร เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง ระเบียบ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และรูปแบบการเขียนหนังสือภายในและภายนอก?????
??วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30น.
??นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
??มอบหมายให้นายธนพล ภูมินทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
?? และนางสาวพัชรี เขียวขำ พนักงานธุรการ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
?? ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ อย่างมีประสิทธภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
??ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall Phichit
??โดยมีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม เป็นประธานในพิธี
??‍??และได้รับเกียรติจากนายขจรชัย วัฒนาประยูร เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง ระเบียบ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และรูปแบบการเขียนหนังสือภายในและภายนอก??‍??