ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

1.

มาตรการ

2.

แผน

3.

ราคากลาง

4.

ขอบเขต/ข้อกำหนด(TOR)

5.

ระบบ e-GP

6.

ผู้ชนะ