เจตจำนงสุจริต/No Gift Policy ของผู้บริหาร

1.

เจตจำนงสุจริต/นโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหาร

2.

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร