สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.

รายเดือน (ปังบที่ผ่านมา)

2.

รายปี (ปีงบที่ผ่านมา)

3.

รายเดือน-ปีงบ 2566

4.

รายเดือน-ปีงบ 2567