คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

2.

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

3.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

4.

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5.

คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน อื่นๆ