ทำเนียบอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

(Office of Industrial Administration, Phichit Province)

450085 450086